Poletme.sk

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY POLEŤME.SK s.r.o.

A/ VŠEOBECNÁ ČASŤ

1. Úvodné ustanovenia

Spoločnosť POLEŤME.SK s.r.o. so sídlom Baltická 2770/19, 040 12 Košice - Nad jazerom, IČO: 47 164 646, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, Vl. č. 32457/V (ďalej len „POLEŤME.SK“) vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), ktoré doplňujú a podrobnejšie upravujú zmluvné ustanovenia príslušnej konkrétnej kúpnej zmluvy uzavretej medzi POLEŤME.SK a klientom o leteckej preprave klienta a jeho batožiny z miesta odletu do jeho cieľovej destinácie a prípadne ďalších služieb spojených s touto prepravou podľa rezervovanej letenky (ďalej ako “kúpna zmluva“ alebo aj ako „letenka“) a tvoria neoddeliteľnú súčasť príslušnej konkrétnej Kúpnej zmluvy.

VOP sa vzťahujú aj na všetky zmluvné vzťahy medzi POLEŤME.SK a klientom, s ktorým POLEŤME.SK vykonáva obchod, alebo na konanie smerujúce k uzavretiu obchodu, a to bez ohľadu na to, či je príslušný obchod vo VOP upravený. VOP sa stávajú súčasťou každej zmluvy o príslušnom obchode uzatvorenej medzi POLEŤME.SK a klientom a určujú časť jej obsahu, ak zmluva o príslušnom obchode neustanovuje inak. VOP sú záväzné aj pre osoby konajúce v mene klienta alebo na jeho účet, ak využívajú služby POLEŤME.SK.

Vzťahy medzi POLEŤME.SK s.r.o. a klientom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2. Vymedzenie základných pojmov

„Batožina“
všetky predmety klienta určené na ich prepravu leteckým dopravcom. Pokiaľ nie je stanovené inak, jedná sa o zapísanú aj nezapísanú batožinu cestujúceho.

„Cena letenky“
cena za prepravné letecké služby.

„Cestujúci“ alebo „Klient“
fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva letecké služby podľa kúpnej zmluvy a týchto VOP, pričom za klienta sa na účely týchto VOP považuje klient od momentu rezervácie letenky

„Elektronická letenka“
je letenka v elektronickej forme, ktorá je zaregistrovaná a evidovaná ako údaj v elektronickom systéme POLEŤME.SK. Všetky údaje o detailoch letu sú v tomto systéme bezpečne uložené.

„Extra batožina“
je každá zapísaná aj nezapísaná ďalšia batožina, ktorú klient žiada prepraviť a nejedná sa o nadrozmernú batožinu.

„Letecký dopravca“
fyzická alebo právnická osoba vykonávajúca za odplatu leteckú prepravu cestujúcich, batožiny, poštových zásielok alebo nákladu a je držiteľom osvedčenia leteckého prevádzkovateľa a licencie na vykonávanie leteckej dopravy.

„Letenka“
je kúpna zmluva uzavretá medzi POLEŤME.SK a klientom o leteckej preprave klienta a jeho batožiny z miesta odletu do jeho cieľovej destinácie a prípadne ďalších služieb spojených s touto prepravou podľa rezervovanej letenky.

Informácie o spoločných pravidlách systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov ustanovených Európskym parlamentom a Radou Európskej únie sa dozviete na tel. čísle 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo na e-mailovej adrese mail@europe-direct.cec.eu.int.

„Nadrozmerná batožina“
je každá zapísaná aj nezapísaná batožina určená najmä pre športové potreby, väčšie hudobné nástroje a iné, ktorú je potrebné vopred nahlásiť e-mailom na info@poletme.sk.

„Papierová letenka“
je letenka v hmotnej forme, ktorú je potrebné fyzicky mať so sebou vždy pri odlete a predložiť ju na check-in pultoch na letisku.

„Podaná batožina“
je zapísaná batožina určená na prepravu v nákladnom priestore lietadla o hmotnosti max. pätnásť (15) kilogramov.

„Príručná batožina“
je zapísaná batožina určená na prepravu na palube lietadla o hmotnosti max. päť (5) kilogramov.

„Rezervácia“
elektronický údaj v rezervačnom systéme a v systéme POLEŤME.SK, ktorý obsahuje informácie o cestujúcom – titul, meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, údaje z cestovného pasu/občianskeho preukazu, presný časový a geografický plán cesty vrátane údajov o leteckom dopravcovi a letoch. Môže obsahovať aj špeciálne požiadavky klienta a údaj o rezervácii konkrétneho sedadla v lietadle, v prípade, že takáto rezervácia konkrétneho sedadla je možná.

„Rezervácia letenky“
je rezervácia platná až po prijatí potvrdzujúceho e-mailu o úspešnom rezervovaní letenky.

„Skupinová rezervácia“
rezervácia obsahujúca minimálny počet 11 a viac cestujúcich.

„Zakázané predmety“
sú zbrane, výbušniny alebo iné nebezpečné zariadenia, predmety alebo látky, ktoré sa môžu použiť na spáchanie činu protiprávneho zasahovania, ktorý ohrozuje bezpečnosť civilného letectva.


B/ OSOBITNÁ ČASŤ

3. Podmienky a spôsob rezervácie a kúpy letenky

Prostredníctvom online rezervačného systému nachádzajúcom sa na portáli www.poletme.sk, ktorý prevádzkuje POLEŤME.SK má klient možnosť vybrať si z aktuálnych dostupných letov podľa jeho požiadaviek (cena letenky, miesto odletu a príletu, dátum a čas letu, aktuálnu obsadenosť, počet a zloženie pasažierov a iné doplňujúce požiadavky a služby) a zároveň si zarezervovať miesto na jemu vyhovujúcom a vybranom leteckom spojení.


Možnosť prezerať si aktuálny stav voľných miest v lietadlách a aktuálne ceny leteniek má klient počas 24 hodín denne.

4. Registrácia

Pre výber, rezerváciu alebo zakúpenie letu je potrebné, aby sa klient zaregistroval a následne prihlásil na portáli www.poletme.sk. Po prihlásení má klient možnosť vybrať si vhodný let a potom si tento buď rezervovať a následne kúpiť, alebo priamo kúpiť.

5. Výber letu

V prvom kroku po prihlásení je pri jednotlivých letoch status označený nasledovne:

a) zelená farba značí, že sa jedná o potvrdený let, nakoľko obsadenosť aktuálneho stavu letu prekročila minimálnu hranicu na uskutočnenie letu.

b) oranžová farba značí, že sa jedná o nepotvrdený let, nakoľko obsadenosť aktuálneho stavu letu zatiaľ neprekročila minimálnu hranicu na uskutočnenie letu.

Možnosť rezervácie je možná len pri nepotvrdených letoch, ktorých status je označený oranžovou farbou.

6. Detail letu – výber sedadla, občerstvenia

V druhom kroku má klient možnosť zvoliť si počet cestujúcich (vrátane detí vo veku do 2 rokov), zvoliť si extra batožinu, vybrať si sedadlo, ako aj iné doplňujúce požiadavky a služby.


Klient má v Detailoch letu možnosť vybrať si sedadlo podľa svojho výberu, v prípade ak už toto sedadlo nebolo skôr obsadené. Ak nie je uvedená pri konkrétnom lete možnosť výberu sedadla, miesto sedenia bude pridelené automaticky na letisku po prezentácií na check-in pultoch na letisku miesta odletu. Ak to umožní obsadenosť lietadla, klient môže požiadať pracovníka na check-in pultoch o vlastný výber sedadla.

7. Rezervácia letu

V treťom kroku klient vyplní údaje o cestujúcich a rozhodne sa pre niektorý zo spôsobov platby bližšie uvedený v bode 12 týchto VOP. Klient môže uhradiť celú sumu letenky, alebo jednotlivo určený rezervačný poplatok.

K samotnému potvrdeniu letu dôjde najneskôr päť (5) týždňov pred letom. Let bude potvrdený až v prípade, keď počet rezervácií na daný termín letu dosiahne minimálny počet potrebný pre uskutočnenie letu a tieto rezervácie budú zaplatené cestujúcimi v lehote piatich (5) pracovných dní odo dňa odoslania notifikácie na e-mailovú adresu, ktorá bola uvedená v rezervačnom formulári.

Klient bude vyzvaný k zaplateniu celej sumy letenky v prípade, ak klient pri rezervácii letenky neuhradil celú sumu letenky a počet rezervácií na daný termín letu dosiahne minimálny počet potrebný pre uskutočnenie letu.

Ak bude let zrušený a klient už zaplatil celú sumu letenky alebo rezervačný poplatok za letenku, všetky vynaložené finančné prostriedky mu budú vrátené späť spôsobom, akým boli pripísané na účet POLEŤME.SK.

Ak bude let potvrdený, klient nebude mať možnosť si letenku rezervovať, len si ju zakúpiť do termínu ukončenia predaja. Termín ukončenia predaja je pri jednotlivých letoch stanovený individuálne.

Klienti, ktorí zaplatili celú sumu letenky dostanú po prezentácií na check-in pultoch na letisku miesta odletu po doložení svojej identity (napr. cestovný pas, občiansky preukaz) palubný lístok.

Rezervačný poplatok je vratný v plnej výške v prípade, ak sa let neuskutoční z dôvodu nedosiahnutia minimálnej potrebnej obsadenosti lietadla, alebo iného dôvodu zo strany dopravcu alebo POLEŤME.SK. Priebežný stav obsadenosti spolu s minimálne stanovenou obsadenosťou pre konkrétny let je možné sledovať na stránke www.poletme.sk v sekcii Výber letu.

Rezervačný poplatok je nevratný, ak nebola zaplatená celá suma letenky do 5 pracovných dní odo dňa doručenej/zaslanej výzvy na zaplatenie, alebo ak došlo k vylúčeniu cestujúceho z prepravy na základe nesplnenia prepravných podmienok zo strany cestujúceho.

8. Rezervácia a následná kúpa letenky

Rezervácia vzniká na základe vyplnenia a odoslania rezervačného formulára dostupného na portáli www.poletme.sk klientom a uhradenia stanovenej ceny rezervácie. POLEŤME.SK potvrdená a klientom uhradená rezervácia je považovaná za objednávku záväznú pre obidve strany. To neplatí, ak let na daný termín nebude potvrdený zo strany POLEŤME.SK v prípade, ak počet rezervácií na daný termín letu nedosiahne minimálny počet potrebný pre uskutočnenie letu. Tento minimálny počet rezervácií letu je stanovený spoločnosťou POLEŤME.SK s.r.o. a je viditeľný pri jednotlivých letoch.

Ak nastane situácia, že počet rezervácií na daný termín letu nedosiahne minimálny počet potrebný pre uskutočnenie letu podľa predchádzajúceho bodu, POLEŤME.SK vráti klientovi najneskôr do desiatich (10) pracovných dní od dátumu potvrdenia letu späť celú čiastku rezervačného poplatku.

Úspešná rezervácia služieb garantuje klientovi výslednú cenu objednaných služieb od dňa zaslania rezervačného formulára až po dobu piatich (5) pracovných dní do zaplatenia rezervačného poplatku. V prípade, ak rezervačný poplatok nebude uhradený v prospech účtu POLEŤME.SK v priebehu päť (5) pracovných dní od dňa zaslania rezervačného formulára, tak sa táto rezervácia stáva neplatnou a zrušuje sa.

Rezervačný poplatok je nevratný, ak nebola zaplatená celá suma letenky do piatich (5) pracovných dní od doručenia výzvy na zaplatenie alebo ak došlo k vylúčeniu cestujúceho z prepravy na základe nesplnenia prepravných podmienok zo strany cestujúceho.

Rezerváciou letenky sa klient zaväzuje rešpektovať prepravné podmienky leteckej spoločnosti vykonávajúcej daný let, ktoré sú zverejnené na web stránke www.poletme.sk pri jednotlivých letoch.

9. Priama kúpa letenky bez rezervácie

Kúpa vzniká na základe vyplnenia a odoslania písomného formulára, t.j. na základe objednávky dostupnej na portáli www.poletme.sk klientom a uhradenia stanovenej ceny letenky. POLEŤME.SK potvrdená a klientom uhradená objednávka je považovaná za záväznú pre obidve strany. To neplatí, ak let na daný termín nebude potvrdený zo strany POLEŤME.SK v prípade, ak počet rezervácií na daný termín letu nedosiahne minimálny počet potrebný pre uskutočnenie letu. Tento minimálny počet rezervácií letu je stanovený spoločnosťou POLEŤME.SK s.r.o. je viditeľný pri jednotlivých letoch.

Kúpou letenky sa klient zaväzuje rešpektovať prepravné podmienky leteckej spoločnosti vykonávajúcej daný let, ktoré sú zverejnené na portáli www.poletme.sk pri jednotlivých letoch.

10. Zmena letenky

Klient môže meniť údaje o cestujúcich alebo zmeniť osobu cestujúceho na tretiu osobu do troch (3) pracovných dní pred odletom bez poplatkov v prípade, ak klient zaplatil celú sumu letenky. Ak bola uhradená len čiastočná suma letenky, údaje o cestujúcich alebo zmena cestujúceho na tretiu osobu nie je možná.

11. Storno letenky

11.1. Postup pre storno rezervácie letenky

Klient môže rezerváciu letenky zrušiť najneskôr do dátumu potvrdenia letu z akýchkoľvek dôvodov. Zrušenie rezervácie letenky je možné e-mailom na info@poletme.sk.

Ak klient zruší rezerváciu letenky, POLEŤME.SK klientovi vráti späť rezervačný poplatok, avšak klient v takom prípade znáša všetky náklady a poplatky spojené na prevod zaplatených finančných prostriedkov naspäť.

Po uznaní storna budú finančné prostriedky vrátené klientovi späť na platobnú kartu, ak rezerváciu letenky uhrádzal platobnou kartou, ak platil bankovým prevodom, tak na číslo bankového účtu, ktoré uviedol.

11.2. Postup pre storno zakúpenej letenky

Klient môže letenku stornovať najneskôr do dátumu potvrdenia letu z akýchkoľvek dôvodov. Zrušenie zakúpenej letenky je možné e-mailom na info@poletme.sk.

Ak klient zruší zakúpenú letenku, POLEŤME.SK klientovi vráti späť celú sumu letenky poníženú o náklady a poplatky vo výške 5% z celkovej ceny letenky a náklady spojené na prevod týchto finančných prostriedkov späť.

Po uznaní storna budú finančné prostriedky vrátené klientovi späť na platobnú kartu, ak letenku uhrádzal platobnou kartou, ak platil bankovým prevodom, tak na číslo bankového účtu, ktoré uviedol.

11.3. Storno letenky zo strany POLEŤME.SK

POLEŤME.SK si vyhradzuje právo zrušiť rezerváciu z dôvodu, ak už let nie je v ponuke z prevádzkových dôvodov. V takom prípade POLEŤME.SK bude kontaktovať klienta. V prípade, že klient zaplatil rezervačný poplatok, bude mu táto suma vrátená späť v lehote 10 pracovných dní.

POLEŤME.SK si vyhradzuje právo zrušiť zakúpenú letenku z dôvodu, ak už let nie je v ponuke z prevádzkových dôvodov. V takom prípade POLEŤME.SK bude kontaktovať klienta. V prípade, že klient zaplatil celú sumu letenky, bude mu táto suma vrátená späť v lehote 10 pracovných dní.

12. Cena letenky

V cene letenky je zahrnuté DPH, letiskové a manipulačné poplatky okrem klientom vybraných doplnkových služieb. Výška DPH je pre právnické a fyzické osoby rozpísaná vo faktúre, resp. v proforma faktúre. Výška DPH závisí od destinácie letu. Úhrada rezervácie letenky je zároveň súhlasom zo strany klienta so správnosťou údajov uvedených v rezervácii.

POLEŤME.SK si vyhradzuje právo meniť výšku ceny leteniek v závislosti od času, kedy bola letenka rezervovaná.

Cena ktorá je uvádzaná na stránkach POLEŤME.SK je cena za letenku vrátane všetkých poplatkov okrem klientom vybraných doplnkových služieb. K sume sa nepripočítavajú žiadne ďalšie palivové príplatky, letiskové poplatky, poplatky za bankový prevod a platbu kartou, či ďalšie bezpečnostné poplatky, okrem klientom vybraných doplnkových služieb.

13. Platobné podmienky

Klient môže letenky a ostatné služby uhradiť POLEŤME.SK nasledovným spôsobom:

a) PayPal služba

b) Bankovým prevodom na účet – na základe platobných údajov vygenerovaných na web stránke POLEŤME.SK pri objednávke rezervácie letenky alebo kúpy letenky. Po zaplatení uvedenej ceny rezervácie letenky alebo uvedenej ceny letenky príde potvrdzujúci e-mail s kódom k letenke a na požiadanie klienta aj vystavená faktúra.

c) Kreditnou kartou VISA ELECTRON, MASTERCARD

14. Vykonávanie leteckej dopravy

POLEŤME.SK prostredníctvom ním určeného leteckého dopravcu zabezpečí vykonanie prepravy cestujúcich a batožiny s odbornou starostlivosťou a dbá o bezpečnosť a poriadok v zariadeniach a na palube lietadiel vrátane zabezpečenia uľahčovania prepravy zdravotne postihnutých osôb. Predovšetkým zabezpečí, aby cestujúci a náklad boli pripravení na miesto určenia riadne a včas.

Ak určený letecký dopravca nemôže vykonať prepravu z poveternostných, technických alebo iných od neho nezávislých príčin, náležite informuje cestujúceho o odložení, zrušení alebo predčasnom ukončení letu a vykoná opatrenia na zmierenie nepriaznivých dôsledkov, ktoré tým vznikli cestujúcemu vrátane prípadného vrátenia cestovného.

Cestujúci sa počas prepravy na palube lietadla, ako aj pred letom a po ňom musia zdržať všetkého, čo by mohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť leteckej dopravy. Cestujúci sa musia riadiť prevádzkovými pokynmi poverených zamestnancov leteckého dopravcu.

Letecká preprava vecí ohrozujúcich bezpečnosť leteckej prevádzky, najmä zbraní, výbušnín, streliva, žieravín, rádioaktívnych materiálov a ľahko zápalných predmetov, je dovolená len so súhlasom POLEŤME.SK a určeným leteckým prepravcom v súlade s príslušnými leteckými prepravnými podmienkami a za nami určených podmienok a v súlade s prijatými štandardmi a odporúčaniami medzinárodných organizácií.

15. Doručovanie

Letenky a ostatné produkty budú vystavené a odoslané klientovi ihneď po splnení si jeho povinností vyplývajúcich z VOP a to najmä po ich úhrade, ibaže ich vyhotovenie je závislé od inej okolnosti, ktoré podmieňuje ich vyhotovenie a doručenie. Úhradou sa rozumie pripísanie celkovej sumy za letenku vrátane všetkých ďalších objednaných služieb na účet POLEŤME.SK.

Letenky budú klientom doručované prostredníctvom e-mailu a to vo forme určenej POLEŤME.SK. Letenka je klientovi zasielaná v prípade, ak je letenku možné vystaviť elektronicky, a to výhradne elektronicky emailom na e-mailovú adresu, ktorú zadal pri rezervácii letenky. Ďalšie dokumenty sa zasielajú klientovi prostredníctvom emailovej pošty, ibaže sa POLEŤME.SK s.r.o. rozhodne doručovať ostatné produkty a s nimi súvisiacu dokumentáciu prostredníctvom pošty.

POLEŤME.SK odporúča svojím klientom aby sa dostali na letisko včas, t.j. aspoň 2 hodiny pred plánovaným odletom.

Pre elektronické doručovanie písomností platí, že ak POLEŤME.SK nedostane chybové hlásenie o nemožnosti doručenia písomnosti na e-mailovú adresu klienta, považuje sa písomnosť za doručenú. Pre doručovanie písomností poštou platí, že ak klient doručený list neprevezme, je tento list považovaný za doručený uplynutím tretieho dňa od vrátenia nedoručenej zásielky POLEŤME.SK

16. Batožina

V cene letenky má klient podanú batožinu, ktorej hmotnosť nepresahuje pätnásť (15) kilogramov a príručnú batožinu, ktorej hmotnosť nepresahuje päť (5) kilogramov.

Do podanej batožiny sa detský kočík nezapočítava. Klient má preto možnosť dať na prepravu detský kočík bez poplatkov navyše.

V prípade, ak má klient záujem cestovať s väčším počtom batožiny alebo väčšou celkovou hmotnosťou batožiny, doplnenie tejto extra batožiny je možné pri výbere doplnkových služieb letu v Detailoch letu.

V prípade, ak má klient záujem o prepravu nadrozmernej batožiny, odporúčame kontaktovať POLEŤME.SK na tel. č. 00421 949 525 694 alebo na e-mailovej adrese info@poletme.sk a to za účelom získania informácie, aké sú ďalšie možnosti prepravy.

Prekročenie limitu bezplatnej prepravy môže byť spoplatnené v závislosti od prepravných podmienok konkrétneho leteckého dopravcu. Bližšie informácie o podanej batožine klient získa na vyžiadanie na e-mailovej adrese info@poletme.sk.

17. Osobné údaje

Klient týmto vyhlasuje, že ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“) súhlasí s poskytnutím svojich osobných údajov spoločnosti POLEŤME.SK s.r.o., so sídlom Baltická 2770/19, Košice-Nad jazerom 040 12, IČO: 47 164 646, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, Vl. č. 32457/V, ako prevádzkovateľovi v súlade zo zákonom, v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, údaje z cestovného pasu/občianskeho preukazu, email a telefónne číslo na účely rezervácie a zakúpenia produktov a služieb spoločnosti POLEŤME.SK s.r.o.

Klient prehlasuje, že všetky ním uvedené osobné údaje sú vyplnené pravdivo a správne, pričom je povinnosťou klienta si správnosť údajov skontrolovať (predovšetkým meno, priezvisko, trasu termín letu ako i kontaktné údaje). Klient prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

Klient súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov spôsobom zodpovedajúcim povahe osobných údajov za účelom súvisiacim s poskytnutím služieb zo strany POLEŤME.SK s.r.o., ako aj na účely korešpondencie medzi stranami po dobu desiatich rokov.

Klient udeľuje spoločnosti POLEŤME.SK s.r.o. súhlas s kopírovaním a skenovaním úradných dokladov potrebných pre overenie a potvrdenie údajov poskytnutých pri rezervácii produktov a služieb spoločnosti POLEŤME.SK s.r.o.

Klient splnomocňuje POLEŤME.SK s.r.o. na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu vydala.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Klient tento súhlas môže kedykoľvek písomne odvolať. Klient zároveň berie na vedomie, že jeho práva, ako dotknutej osoby, sú upravené v § 28 zákona o ochrane osobných.

18. Ďalšie vyhlásenia klienta

Klient vyhlasuje, že si je vedomý tej skutočnosti, že záväzok POLEŤME.SK zabezpečiť prepravu klienta určeným leteckým dopravcom vzniká až momentom potvrdenia uskutočnenia letu (let potvrdený ako uskutočniteľný) a zároveň nedôjde k jeho stornovaniu z dôvodov podľa bodu 11.3. týchto VOP.

Klient vyhlasuje, že si je vedomý tej skutočnosti, že POLEŤME.SK nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné odopretie letu klientovi z dôvodov na strane klienta ako je napr. neplatný cestovný pas, absencia víz a pod.

Klient vyhlasuje, že súhlasí aby sa práva a povinnosti klienta POLEŤME.SK pri rezervácii klientom vybraných produktov spravovali podľa týchto obchodných podmienok.

Klient ďalej vyhlasuje, že rezerváciou alebo objednaním služby sa zaväzuje dodržiavať prepravné podmienky leteckej spoločnosti vykonávajúcej konkrétny let, ktoré sú uvedené na web stránke spoločnosti POLEŤME.SK a tieto prepravné podmienky akceptuje.

Klient vyhlasuje, že bol oboznámený so skutočnosťou, že súčasťou rezervácie a následnej kúpy letenky, alebo samostatnej kúpy letenky je povinnosť zaplatiť POLEŤME.SK kúpnu cenu.

Klient berie na vedomie, že POLEŤME.SK nenesie žiadnu zodpovednosť za okolnosti súvisiace s potvrdeným letom (let potvrdený ako uskutočniteľný a zároveň nebol stornovaný POLEŤME.SK podľa bodu 11.3. týchto VOP) a to pre prípady meškania letu, zrušenia letu, stratenej batožiny a pod.). Všetky nezrovnalosti a reklamácie týkajúce sa takéhoto potvrdeného letu je oprávnená riešiť dotknutý letecký dopravca.

Je povinnosťou klienta si prekontrolovať správnosť údajov v rezervácii a následne vo vystavenej letenke pri jej prevzatí, resp. pri prevzatí potvrdenia o rezervácii. Prevzatím letenky alebo o rezervácií iného produktu vyslovuje súhlas s uvedenými údajmi.

19. Reklamačné konanie

Všetky reklamácie voči POLEŤME.SK musia byť adresované a v písomnej forme a to na e-mailovej adrese: reklamacie@poletme.sk bezodkladne. POLEŤME.SK sa zaväzuje podať svoje stanovisko k reklamácii v lehote najneskôr 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie. V prípade, že je potrebná na úplné vybavenie reklamácie dlhšia lehota ako 30 kalendárnych dní, POLEŤME.SK sa zaväzuje informovať klienta o predpokladanom čase úplného vybavenia reklamácie.

C/ ZÁVEREČNÁ ČASŤ

20. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 22.07.2014.

Všeobecné obchodné podmienky sú vydané v elektronickej podobe a sú dostupné na

web stránke www.poletme.sk.

V prípade nesúladu medzi týmito VOP a prepravnými podmienkami príslušnej leteckej spoločnosti, majú prioritu tieto VOP.

Znenie týchto VOP je vyhotovené v slovenskom jazyku.

21. Všeobecné prepravné podmienky

21.1. Preambula

Cestujúci je povinní sa riadiť predovšetkým prepravnými podmienkami leteckého dopravcu, ktorý bude zabezpečovať let, pričom dané Prepravné podmienky leteckých dopravcov sú k dispozícii na webovej stránke spoločnosti POLEŤME.SK.

21.2. Poznámka

Ak cesta cestujúceho zahŕňa konečnú destináciu, alebo zastávku v krajine inej než je krajina pôvodu, tak sa uplatňujú ustanovenia Montreálskeho dohovoru. Tento dohovor vo väčšine prípadov obmedzuje zodpovednosť dopravcu za usmrtenie alebo ujmu na zdraví, ako aj stratu alebo poškodenie batožiny a meškanie letu.

Ďalšie informácie ohľadom obmedzení vzťahujúcich sa na Vašu cestu môžu byť obdržané od konkrétneho dopravcu. Ak Vaša cesta zahŕňa prepravu rôznymi dopravcami, mali by ste kontaktovať každého dopravcu za účelom získania informácií vzťahujúcich sa na obmedzenie zodpovednosti.

Akejkoľvek osobe, ktorá pri získaní cestovného lístka porušila všeobecné platné právne predpisy, nariadenia, zákony či tarify, si dopravca vyhradzuje právo odmietnuť prepravu.

21.3. Obmedzenie zodpovednosti vo vzťahu k smrti alebo zranenia cestujúceho

Dopravca je zodpovedný za spôsobenú škodu neprevyšujúcu 100.000 zvláštnych práv čerpania na každého cestujúceho pokiaľ ide o smrť alebo ublíženie na tele, ak sa nehoda, ktorá spôsobila smrť alebo zranenie, udiala na palube lietadla alebo v ktoromkoľvek štádiu nastupovania alebo vystupovania.

Dopravca nie je zodpovedný za spôsobenú škodu prevyšujúcu 100.000 zvláštnych práv čerpania na každého cestujúceho pokiaľ ide o smrť alebo ublíženie na tele, ak dopravca preukáže, že takáto škoda nevznikla v dôsledku nedbanlivosti alebo iného protiprávneho činu, alebo opomenutia dopravcu alebo agentov, alebo ak takáto škoda vznikla výlučne v dôsledku nedbanlivosti alebo iného protiprávneho činu, alebo opomenutia tretej strany.

21.4. Obmedzenie zodpovednosti vo vzťahu škody spôsobenej omeškaním

V prípade škody spôsobenej omeškaním v leteckej preprave cestujúcich, batožiny alebo nákladu je zodpovednosť dopravcu obmedzená za každého cestujúceho na 4.150 zvláštnych práv čerpania na každého cestujúceho. Ak Vaša cesta taktiež zahŕňa prepravu inými leteckými spoločnosťami, mali by ste ich kontaktovať za účelom získania informácie o ich podmienkach obmedzenia zodpovednosti.

Dopravca nie je zodpovedný za škodu spôsobenú omeškaním v leteckej preprave cestujúcich, batožiny a nákladu, ak dokáže, že on, jeho pracovníci a agenti vykonali všetky opatrenia, ktoré môžu odôvodnene požadovať na zabránenie škody, alebo že by bolo nemožné z jeho alebo ich strany vykonať takéto opatrenia.

21.5. Obmedzenie zodpovednosti vo vzťahu k omeškaniu, batožine a nákladu

Pri preprave batožiny je zodpovednosť dopravcu v prípade zničenia, straty, poškodenia alebo omeškania batožiny je zodpovednosť dopravcu obmedzená na 1.000 zvláštnych práv čerpania pre každého cestujúceho, ak cestujúci neurobil v čase, keď dopravcovi odovzdával zapísanú batožinu, osobitné vyhlásenie o záujme na dodaní batožiny v mieste určenia a nezaplatil dodatočnú sumu, ak sa v takom prípade požaduje. Ak je preto hodnota Vašej batožiny vyššia, cestujúci by mal informovať dopravcu na check-in pultoch o uvedenom, alebo zabezpečiť aby batožina bola pred cestou plne poistená.

Dopravca nie je zodpovedný v takom rozsahu, v akom škoda vznikla v dôsledku vnútornej závady, povahy alebo vady batožiny.

V prípade nezapísanej batožiny vrátane osobných vecí je dopravca zodpovedný, len ak škoda vznikla jeho zavinením alebo zavinením jeho pracovníkov alebo agentov.

Niektorí dopravcovia nepreberajú žiadne ručenie za krehké, cenné alebo rýchlo kaziace sa predmety. Bližšie informácie možno získať od konkrétneho dopravcu.

21.6. Lehota na podanie žaloby

Súdna žaloba na náhradu škody musí byť podaná do dvoch rokov od dátumu príletu lietadla, alebo odo dňa, keď lietadlo malo priletieť.

21.7. Reklamácia batožiny

Písomné oznámenie musí byť vykonané dopravcovi do 7 kalendárnych dní od obdržania zapísanej batožiny v prípade jej poškodenia, a v prípade omeškania do 21 kalendárnych dní odo dňa, kedy bola umiestnená na likvidáciu cestujúceho. Toto oznámenie je vyžadované podľa Nariadenia Európskeho spoločenstva (ES) č. 2027/97 v znení Nariadenia (ES) č. 889/2002. Preprava a ďalšie služby poskytované dopravcom, sa riadia prepravnými podmienkami, ktoré sú začlenené týmto odkazom. Tieto podmienky možno získať od konkrétneho dopravcu. Pre úplné znenie všetkých vzťahujúcich sa právnych predpisov, máme na mysli Všeobecné podmienky prepravy pre cestujúcich a batožinu POLEŤME.SK. Pre príslušnými predpisy týkajúce sa kvót batožiny, máme na mysli kvóty batožiny POLEŤME.SK. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti s Vašou cestou môžu byť odovzdané štátnym orgánom na účely hraničnej kontroly ako aj na letecké bezpečnostné účely.

Lístok je platný len pre prepravu, tak ako je uvedené na vstupenke z miesta odletu alebo na akýchkoľvek dohodnutých prestupových miestach na cieľovú destináciu.

Niektorí dopravcovia nepreberajú žiadne ručenie za krehké, cenné alebo rýchlo kaziace sa predmety. Bližšie informácie možno získať od konkrétneho dopravcu.

21.8. Rady pre medzinárodných cestujúcich o obmedzení zodpovednosti

Cestujúcim na ceste zahŕňajúc konečnú destináciu, alebo zastávku v krajine inej než je krajina odletu sa odporúča, že ustanovenia medzinárodného dohovoru tzv. Varšavský dohovor sa môžu vzťahovať na celú cestu, vrátane akejkoľvek jej časti úplne v krajine pôvodu alebo destinácie.

Pre takýchto cestujúcich na ceste do, z, alebo na mieste odsúhlasenej zastávky v Spojených štátoch amerických, Dohoda a špeciálne zmluvy o preprave obsiahnutých do príslušných taríf ustanovujú, že ručenie niektorých dopravcov, účastníkov v takýchto špeciálnych zmlúv o preprave pre prípad smrti alebo zranenia cestujúcich je vo väčšine prípadov preukázaného poškodenia obmedzené tak, že nepresahuje hranicu 75.000 USD na jedného cestujúceho, a že ručenie až do takejto výšky nebude závisieť na nedbanlivosti na strane dopravcu. Pre takýchto cestujúcich prostredníctvom dopravcu, ktorý nie je účastníkom k takýmto špeciálnym zmluvám alebo na ceste do, z, alebo na mieste odsúhlasenej zastávky v Spojených štátoch amerických, je ručenie dopravcu za smrť alebo zranenie cestujúcich vo väčšine prípadov obmedzená na približne 10.000 USD alebo 20.000 USD. Mená dopravcov, účastníkov takýchto špeciálnych zmlúv o preprave sú k dispozícii na všetkých predajniach cestovných lístkov týchto dopravcov a sú na požiadanie k dispozícii na nahliadnutie. Dodatočné zabezpečenie možno získať obvykle poistením sa u súkromnej spoločnosti. Takéto poistenie nie je ovplyvnené žiadnym obmedzením ručenia dopravcu podľa Varšavského dohovoru alebo špeciálnych zmlúv o preprave. Pre bližšie informácie sa prosím obráťte na leteckú spoločnosť alebo zástupcu poisťovne.

21.9. Zoznam zakázaných predmetov

Dopravca je oprávnený odmietnuť prepravu nasledovných predmetov z bezpečnostných dôvodov - výbušniny a trhaviny, zápalné zariadenia, granáty, míny a pyrotechnický materiál, plyny, horľaviny (napr. kvapaliny i pevné látky atď.), reaktívne látky (napr. horčík, podpaľovače, pyrotechnika atď.), okysličovadla, organické peroxidy, bielidla, toxické a infekčné látky, rádioaktívny materiál a izotopy, žieraviny, ortuť, autobatérie, tekutiny a predmety obsahujúce tekutú zložku, bezpečnostné schránky a kufríky s inštalovaným bezpečnostným zariadením. Bližšie informácie sú k dispozícii na požiadanie.

Poznámka:

Obmedzenie ručenia nad 75 000 USD zahŕňa zákonné poplatky a výdavky s výnimkou vznesenia nároku v štáte, kde existuje ustanovenie o osobitnom priznaní zákonných poplatkov a výdavkov; v takomto prípade bude hraničnou hodnotou 58 000 USD bez zákonných poplatkov a výdavkov.

POLEŤME.SK si vyhradzuje právo na zmeny.

+421 949 525 694 / info@poletme.sk
©2014 Poletme.sk, Všetky práva vyhradené!